Spacer Spacer

LOU -
lagen om offentlig upphandling

Nästan alla inköp av varor och tjänster som sker av en upphandlande enhet regleras enligt LOU. Ett av de viktigaste undantagen är att köp av, hyra av eller annan nyttjanderätt till fast egendom inte omfattas av LOU. För enheter inom försörjningssektorerna finns en motsvarande lagstiftning, lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster, LUF.

LOU har i huvudsak kommit till för att införliva EG:s upphandlingsdirektiv i svensk rätt. Det finns dock ett antal upphandlingsområden som är undantagna från upphandlingsdirektiven men som Sverige valt att reglera inom LOU, nämligen upphandlingar vars värde understiger tröskelvärdena. Dessutom vissa försvarsupphandlingar och upphandlingar som omfattas av sekretess eller andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet.

Dessa upphandlingar skall följa 15 kap. som alltså innehåller i huvudsak nationella, icke direktivstyrda regler (dock skall de så kallade B-tjänsterna över tröskelvärdena följa viss direktivstyrd reglering i 15 kap).

Grundläggande för en upphandling är kravet på affärsmässighet. Huvudregeln om affärsmässighet regleras i LOU:s principer för upphandling, 1 kap. 9 §:

"Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas."

Att kravet på att utnyttja konkurrensen på marknaden är, och sedan länge varit, det mest väsentliga inslaget i affärsmässighetsbegreppet är definitivt och framgår också av skrivningen i lagtexten. Affärsmässighetsbedömningen ska också knytas till den enskilda upphandlingen och det behov upphandlingen skall fylla.

Förbud mot lokala hänsyn
Principerna om varors och tjänsters fria rörlighet enligt Romfördraget för skapandet av en inre marknad, hindrar de upphandlande enheterna att ta nationella, regionala och lokala hänsyn vid upphandlingen. EG-domstolen har också i ett antal domar behandlat frågan om särbehandling av geografiska skäl och funnit att förfarandet strider mot fördraget.

Konkurrens
Konkurrensverket har markerat följande:
Marknadsekonomin bygger på att det finns konkurrens mellan företagen. Konkurrensen stärker det svenska näringslivets förmåga att hävda sig på internationella marknader. Den stimulerar en bättre användning av samhällets resurser.

Olika studier visar att konkurrensen är otillräcklig inom viktiga delar av den svenska ekonomin. Konkurrenstrycket måste öka i både privat och offentlig verksamhet. Ett ökat konkurrenstryck kommer konsumenterna tillgodo genom att priserna pressas samt att utbudet av varor och tjänster blir större och mer varierat''.

Klart och tydligt förfrågningsunderlag
För att kunna utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och för att det skall ske på lika villkor, krävs ett klart och tydligt förfrågningsunderlag. Detsamma följer av principen om förutsebarhet och öppenhet (transparens) i gemenskapsrätten. Förfrågningsunderlaget bör vidare så långt möjligt/lämpligt öppna för konkurrens och får enligt 1 kap. 16 § och 6 kap. 3 § inte riktas mot en viss leverantör. Innehållet i ett förfrågningsunderlag i en upphandling över tröskelvärdena är styrt bland annat av 1 kap. 16 a § och kraven på annonsinnehåll enligt förordningen (1998:77) om annonser.

Under tröskelvärdena saknas sådan styrning och man får i huvudsak falla tillbaka på den allmänna regeln om affärsmässighet (konkurrens) och principerna om transparens, proportionalitet med mera.

Aktivt söka konkurrens
Med "utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns" följer också ett krav på att aktivt söka konkurrens. Vad gäller skyldigheten som föreligger för en upphandlande enhet att undersöka och tillvarata den konkurrens som kan finnas mellan leverantörer inom och utom landet (inte bara inom EU), är det rimligt att man försöka anpassa anbudsgivarkretsen efter upphandlingens storlek och karaktär.

Detta innebär att ju större värde upphandlingen representerar desto mer angeläget är det att vända sig till ett större antal potentiella anbudsgivare. Ibland kan det emellertid vara motiverat att försöka begränsa antalet tänkbara anbudsgivare, exempelvis vid ett mycket stort antal anbud.

Över tröskelvärdena kan detta ske genom upphandlingsformen selektiv (och eventuellt förhandlad) upphandling. Under tröskelvärdena genom urvalsupphandling, där endast vissa leverantörer inbjuds att lämna anbud.

→ Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091)

→ Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
     transporter och posttjänster (SFS 2007:1092)

Spacer
 

FALUN
 
Box 406, 791 28 FALUN
Tel 023-705 700 Fax 023-705 705
E-post info.opic@visma.com
    © Copyright Visma Commerce AB